Dyrektor Szkoły - funkcję Dyrektora Szkoły pełni  Pan Sławomir Jama

Samorząd Uczniowski - funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego pełni Bartosz Jopek , uczeń klasy 6

Rada Rodziców - funkcję  Przewodniczącego Rady Rodziców pełni Pani Anna Jankowska

Rada Pedagogiczna