Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

 Numer ogłoszenia: 321560 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY

I. 1)

 

Adres strony internetowej zamawiającego:www.sp9-starachowice.fc.pl I. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana części pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach (dot. dachu na elewacji północnej). Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.19.00-3, 45.26.10.00-4.

II.1.7)

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8)

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2)

ZALICZKI

III.3)

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1)

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w formularzu Oferta załączonego do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń wymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formuły spełnia - nie spełnia I

II.3.2)

Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wymagane jest wykazanie w okresie ostatnich pięciu lat wszystkich robót budowlanych o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia, w tym minimum jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.3)

Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w formularzu Oferta załączonego do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń wymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.4)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wymagane jest dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.5)

ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w formularzu Oferta załączonego do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeńwymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4)

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄDOSTARCZYĆWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY

III.4.1)

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcęwarunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określaj ących, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukoń czone; wykaz osób, które będąuczestniczyćw wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2)

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)

dokument wystawiony w kraju, w którym masiedzibęlub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4)

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)

INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - wypełniony formularz OFERTA, kosztorys ofertowy, który stanowićbędzie opracowanie pomocnicze, nie podlegające sprawdzaniu i ocenie, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertęskłada pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 7 SIWZ SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2)

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3)

ZMIANA UMOWY przewiduje sięistotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowieńumowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z art. 144 w/w ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwośćdokonania zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określaj ąc następujące warunki zmiany:

1) zmiany technologii robót, materiałów lub urządzeńprzewidzianych w dokumentacji związanej z postępem technicznym,

2) zmiana personelu wykonawcy lub zamawiającego

3) zmiana części zamówienia, którą wykonująpodwykonawcy,

4) wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania robót silami własnymi za zgodąZamawiającego. Zmiana terminu wykonania robót w przypadku gdy ma miejsce poniższa okoliczność(możliwe przedłu żenie terminu o czas, w którym niemożliwe było wykonanie robót):

a) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących koniecznośćprzerwania robót, potwierdzon ąprzez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłu żenia terminu przewidzianego na realizacjęzamówienia, o ilośćdni w których te warunki wystąpiły,

b) wystąpienie siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe),

c) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje koniecznośćprzedłu żenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza możliwośćprzedłu żenia tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót,

 d) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacjąprojektowąa stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzonąprzez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Wysokośćwynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane roboty budowlane ustalan a będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzieńwystawienia faktury stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp9-starachowice.fc.pl Specyfikacjęistotnych warunków zamówienia można uzyskaćpod adresem:Szkoła Podstawowa nr 9 pok. Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

IV.4.4)

Termin składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu lub ofert:27.08.2013 godzina 12:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 pok.Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

IV.4.5)

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)

Czy przewiduje sięunieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania

 


Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz - doświadczenia

Formularz - oferta

Formularz - wykaz osób

Mapy

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

SWIZ

Umowa - wzór ryczałt